Lugi - Mirkwood četvrto po redu aquascaping natjecanje

HAS aquascaping natjecanje

Završeno je četvrto po redu aquascaping natjecanje u organizaciji HAS portala, na koji je bilo prijavljeno 17 radova. Zadatak svakog natjecatelja je bio voditi ažurni dnevnik svog aquascapea, dotjerivat ga uz savjete kolega sa portala te napraviti finalnu fotografiju bez opreme, baš kako i priliči jednom aquascaping natjecanju. Na kraju su svjetski poznati aquascaperi ocjenjivali radove, te smo uz glasanje članova za najzanimljivije teme, dobili pobjednike HAS Contesta 2015.

Zahvaljujemo se sponzorima našeg portala: Aquashop-u, Rogolist-u, Teraristici i posebno našem novom generalnom sponzoru DDL Zagreb što su omogućili vrijedne nagrade za pobjednike.

Suci koji su ocjenjivali ovogodišnje aquascaping natjecanje

suci ovogodišnjeg natjecanja bili su svjetski poznati aquascaperi  Jurijs Jutjajevs iz Njemačke, Dave Chow iz Hong Konga i Grégoire Wolinski (aka Ceed)

Jurijs Jutjajevs iz Njemačke, od 1998. godine u hobiju, direktor najpoznatijeg svjetskog sajta Aquascaping World-a, profesionalni aquascaper i osnivač Aquascaping kompanije te sudac na mnogim poznatim natjecanjima poput ROAPLC-a.

Dave Chow iz Hong Konga, legenda svjetske aquascaping scene, osvajač mnogih nagrada sa najpoznatijih svjetskih natjecanja poput IAPLC-a. Više o njemu u našem intervjuu.

Grégoire Wolinski (aka Ceed) je vrlo talentirani aquacaper iz Francuske koji je prošle godine postao prvi Europljanin koji je osvojio IAPLC natjecanje. Njegovi radovi i orginalnost ostavljaju bez daha te smo zbilja smo ponosni što je pristao biti sudac HAS Contesta. Više o njemu u našem intervjuu sa njim.
Prije svega poruka sad već tradicionalnog sudca Jurijsa Jutjajevsa (zajedno sa prijevodom):
Dear participants of the HAS 2015 contest. Thank you for participating in this wonderful contest. I’m sure it is great fun to follow each other development on the forum, unfortunately I can’t because of language barrier.
Now is the 4th time that I’m judging HAS. It is great to see your works getting better and better every year and I’m looking forward to see them in the international contests.
From the beginning my focus was to give everybody a feedback. As always such feedback include things I like and I don’t like – things that could be improved to achieve better results. Please don’t feel offended by my feedback, this is not criticism on your person or individual style. This is only my personal and rough impression of 1 picture that I see and my judging is based on. Feel free to use my feedback as an advice or tip from a friend and improve next time, or simply consider about it. Because this is whats it’s for. By the end of the day you are the only one who should be satisfied, and if you are, I’m too. Aquascaping has so many different aspects and It is very difficult to judge Art. Never forget this.

Best wishes and keep scaping,

Jurijs

Dragi sudionici HAS Contesta 2015.Hvala vam na sudjelovanju na ovom divnom natjecanju. Uvjeren sam da je bilo jako zanimljivo pratiti razvoj tema na forumu, na žalost , ja to nisam mogao radi jezične barijere.
Sad je već 4. put da sam sudac HAS-a. Sjajno je vidjeti vaše radove kako idu sve bolji i bolji tijekom ovih godina te se nadam da ću ih vidjeti i na međunarodnim natjecanjima.
Od početka moj fokus je bio na tome da svako dobije komentar. Kao uvijek takav komentar uključuje stvari koje mi se sviđaju i stvari koje ne – stvari koje bi se dale poboljšati da se postignu bolji rezultati. Stoga vas molim da se ne osjetite uvrijeđenim mojim povratnim komentarima, ovo nije kritika na vas ili vaš stil. To je samo moje osobno , čisto, mišljenje na jednu fotografiju koju vidim i na kojoj temeljim svoj komentar. Slobodno iskoristite moj komentar kao prijedlog ili prijateljski savjet za poboljšanjem, ili bar razmislite o istome. Zato ovo i radimo. Na kraju dana vi ste ti koji moraju biti zadovoljni, i ako jeste, ja sam s vama. Aquascaping ima toliko raznih pristupa i jako je teško suditi umjetnost. Nemojte to nikad zaboraviti.

Puno pozdrava i nastavite skejpati,

Jurijs
Ovo su radovi koji su se natjecali, po osvojenim mjestima, zajedno sa komentarima sudaca:
1. Lugi – Mirkwood (140l)

 Lugi - Mirkwood

This is a very good forest scape with very natural composition and plants selection, I like this layout very much, congratulations!

Ovo je vrlo dobar šumski scape s vrlo prirodnom kompozicijom i izborom biljaka. Vrlo mi se sviđa ovaj postav. Čestitam!

Dave Chow.

By far best layout in my opinion. Only critizism is weak foreground planting. I like the complex arrangement of driftwood and stones, plants and moss. Unusual but perfectly matching fish choice. Strong sense of scale and perspective, forest feeling.

Daleko najbolji postav po mom mišljenju. Jedina kritika je slabo zasađen prednji plan. Sviđa mi se kompleksno složeno drvo i kamenje, biljke i mahovina. Neobične ali i savršeno odabrane ribe. Jako osjećaj dubine i perspektive, šumska atmosfera.

Jurijs Jutjajevs.

For me it is the aquarium that wins this competition. Although this layout is not new, it is well done. Perspective and space are well managed. Perhaps the stem plants do not belong to the foreground. Otherwise, Bravo!

Za mene je ovo pobjednički akvarij. Iako takav tip postava nije nov, odlično je odrađen. Perspektiva i dubina su dobro napravljeni. Možda stabljikaste biljke baš ne pripadaju prednjem planu. Inače bravo!

Grégoire Wolinski

 

2. Ahjak – Nano Velebit (22l)

2. Ahjak - Nano Velebit (22l)

Good composition of rocks and plants, a very good mountain scape in a small tank.

Dobra kompozicija kamenja i biljaka, vrlo dobar planinski scape u malom tanku.

Dave Chow.

Best Nano. Only critizism is HC use on the right side. Should have been used like left side and replaced in the mid and rear with moss. Very nice contrast and color of the path. Because of strong sense of depth and scale blurry background is even increasing the feeling of the size. lovely little mountain scape.

Najbolji Nano. Jedina kritika jest uporaba HC na desnoj strani. Trebala se upotrijebiti kao na lijevoj i zamijenjena u sredini i pozadini mahovinom. Jako lijepi kontrast i boja puteljka. Zbog izuzetnog osjećaja dubine i dimenzija zamagljena pozadina još više naglašava dojam prostora. Dražestan mali planinski skejp.

Jurijs Jutjajevs.
3. Microsorium – Anita Cerquetti (450l)

3. Microsorium - Anita Cerquetti (450l)
This is a well composition rocks scape and the photography is also very good. Please make more attention of the direction of the texture of stones and I don’t think the stem plants in the left hand side is a right choice, instead of these problem, it’s still a good layout!

Ovo je dobro sastavljen rock scape i fotografija je također vrlo dobro. Molim posvetiti više pozornosti smjeru teksture kamenja i ne mislim da su stabljikaste biljke na lijevoj strani dobar izbor, usprkos tom problemu to je još uvijek dobar postav!

Dave Chow.

The surface is not visible. Some soil on the sand that could have been removed. The fish do not school and massive pearling is distracting. I like the hardscape, it is strong and has a good flow. With minor changes this layout could have ranked much better.

Površina nije vidljiva. Nešto podloge je na pijesku što bi se dalo maknuti. Ribe se ne jate i perlanje odvraća pažnju. Sviđa mi se hardscape, upečatljiv je i ima dobar tijek. Sa manjim preinakama ovaj postav bi se mogao pozicionirati puno bolje.

Jurijs Jutjajevs.

Very nice arrangement of stones, simple but effective. Too bad it was too few fish for the aquarium size and they do not swim in height to fill the empty space. Plants also lacks a bit more mature.

Vrlo dobro aranžirano kamenje, jednostavno i efektivno. Šteta šta je premalo riba za ovu veličinu akvarija i što ne plivaju visoko kako bi popunile prazan prostor. Biljke još nisu u potpunosti sazrijele.

Grégoire Wolinski
4. Aquamaniac – Rock Steady 2.0 (32l)

4. Aquamaniac - Rock Steady 2.0 (32l)

The condition of plants in this layout is very good and also have a good trimming. I will suggest to use one or two bigger stones to create a focus point in this layout!

Stanje biljaka u ovom postavu je vrlo dobro i dobro su šišane. Predložiti ću upotrebu jednog ili dva veća kamena kako bi stvorio fokusnu točku u ovom postavu!

Dave Chow.

The fish do not school. Midground looks like monoculture. Definitely like the compact growth and healthy plants. Great sense of scale

Ribe se ne jate. Srednji plan izgleda kao monokultura. Definitivno mi se sviđa kompaktan rast i zdrave biljke. Sjajan osjećaj dubine.

Jurijs Jutjajevs.

 

5. Pepi – In the shallows (50l)

5. Pepi - In the shallows (50l)

The driftwood placement is good but the rock is looking quite new and is not harmony with the scape, hope will pay more attention in this issue.

Položaj drva je dobar, ali kamen izgleda prilično novo i nije u harmoniji sa scapeom, nadam se da ćeš posvetiti više pozornosti na taj problem.

Dave Chow.

Curious how this one would look like with some ripples on the surface. Some of the moss pads look like recently placed there, overall appearance is very clean and not grown in. Left side should have more space between the driftwood and glass. Generally I like the strong hardscape and good fish choice. Great sense of scale in this small tank.

Zanima me kako bi ovaj postav izgledao sa namreškanom površinom. Neki dijelovi mahovine izgledaju kao da su nedavo postavljeni , sveukupan dojam je jako čist i neurastao. Na lijevoj strani bi trebalo biti više prostora među panjeva i stakla. Generalno, sviđa mi se jak hardskejp i dobar izbor riba. Jako dobar smisao za prostor u malom akvariju.

Jurijs Jutjajevs.

 

6. Lugi – Hortidutch (182l)

6. Lugi - Hortidutch (182l)

The condition of the plants is very good and try to make an nature aquarium layout in next scape.

Stanje biljaka je vrlo dobro i pokušaj napraviti prirodniji postav u sljedećem scapeu.

Dave Chow.

On one hand the layout doesnt look mature, the fish doesnt school and the plant groups very clean. On the other hand I like the plant groups and great healthy plants.

U jednu ruku postav ne izgleda kao da je sazreo, ribe nisu u dobroj formaciji i biljke su jako čisto grupirane. Sa druge strane sviđaju mi se te grupe biljaka i njihovo zdravlje.

Jurijs Jutjajevs.
7. Sina66 – The secret jungle (330l)

7. Sina66 - The secret jungle (330l)

This is a very successful Dutch style Aquascape and I would hope to see some driftwoods and rocks place in this layout.

Ovo je vrlo uspješan Dutch stil aquascape te se nadam vidjeti nešto drva i kamenja u ovom postavu.

Dave Chow.

The fish do not school. Midground looks like monoculture. Definitely like the compact growth and healthy plants. Great sense of scale.

Ribe se ne jate. Srednji plan izgleda kao monokultura. Definitivno mi se sviđa kompaktan rast i zdrave biljke. Sjajan osjećaj dubine.

Jurijs Jutjajevs.
8. Kreso – Little one (17l)

8. Kreso - Little one (17l)

The layout is interesting but it’s too busy and need more space when creating a layout.

Postav je zanimljiv, ali pretrpan, treba više otvorenog prostora prilikom izrade postava.

Dave Chow.

Hairgrass in the HC carpet look s like recently planted. Some of the giant moss in the low mid area looks out of place and should be replaced with different one. I like the hardscape and healthy fish and shrimp

Eleocharis u tepihu HC-a izgleda kao da je nedavno zasađen. Neki dijelovi mahovine u nižem srednjem području izgledaju kao da im tamo nije mjesto i trebali bi se zamijeniti s nečim drugim. Sviđa mi se hardskejp i zdrave ribe i kozice.

Jurijs Jutjajevs.
9. Redzinald – Transformers (180l)

9. Redzinald - Transformers (180l)

The plants condition is very good, I would suggest to use some driftwoods to spread from the centre of the layout.

Stanje biljaka je vrlo dobro. Predložio bih upotrebu grana koje se šire iz središta postava.

Dave Chow.

Too many different fish and no school. Massive tripartita. Nice and bushy fern.

Previše ribica i nedostatak formacije jata. Masivna Tripartita. Lijep i grmovit Microsorum.

Jurijs Jutjajevs.
Although this is a simple layout, with few varieties of plants, this aquarium exudes a pleasant atmosphere.

Iako je ovo jednostavan postav, sa manjim brojem biljaka, atmosfera je ugodna.

Grégoire Wolinski
10. Chack – Dragon plains (182l)

10. Chack - Dragon plains (182l)
The photography of this layout is quite good but it is so regret that there is so dark at the left hand side, the plants condition is quite good.

Fotografija ovog postava je prilično dobra ali je šteta što je lijeva strana tako tamna, stanje biljaka je vrlo dobro

Dave Chow.

The colors are oversaturated. Left side is too dark and has some gaps between the plants. Black Neon in front of black background is not effective. I like the strong colors of the stems and good growth on the right side.

Boje su prezasićene. Lijeva strana je pre tamna te postoje praznine među biljkama. Crne neonke se teško primjećuju uz tamnu pozadinu. Sviđaju mi je žive boje biljaka i dobar rast na desnoj strani.

Jurijs Jutjajevs.
11. Prodz – Living room nature (120l)

11. Prodz - Living room nature (120l)

The driftwood is too straight and try to find the driftwood a with curve.

Drvo je previše ravno, pokušaj pronaći zakrivljenije drvo.

Dave Chow.

Guppy fish look out of place, slightly overgrown and lack of foreground. But outstanding foto quality and very nice fish school. I too like the driftwood arrangement, it looks very natural

Gupiji izgledaju kao da nisu na pravom mjestu, bilje je pomalo preraslo te fali prednjeg plana. No kvaliteta fotografije je fantastična te ribe imaju jako dobru formaciju. Također mi se sviđa raspored panjeva, izgleda jako prirodno.

Jurijs Jutjajevs.
12. Zgmarkozg – Fallen leaves (166l)

12. Zgmarkozg - Fallen leaves (166l)
The condition of the moss and plants is not very good and need to pay more attention in next aquascape.

Stanje mahovina i biljaka nije baš dobro te im treba posvetiti više pažnje u sljedećem scapeu

Dave Chow.

Middle upper area has too strong light and overall lack of structure because of too much moss. However I like the fish school and the path underneath the roots.

Središnje gornje područje ije prejako osvijetljeno i sveukupno fali strukture jer ima previše mahovine. No sviđa mi se grupiranje ribica u jatu te puteljak pod korijenom.

Jurijs Jutjajevs.

 

13. Amchudin – Faith (210l)

13. Amchudin - Faith (210l)

The condition of the plants is very good, next time try to make rocks arrangement more dynamic!

Stanje biljaka je vrlo dobro, sljedeći put pokušaj rasporediti stijene dinamičnije.

Dave Chow.

Visible gravel is distracting. The fish do not school and midground planting almost doesnt exist. I like the thick and healthy carpet of hairgrass and strong healthy plants.

Šljunak koji se vidi odvraća pažnju. Ribe se ne jate i gotovo nema bilja srednjeg plana. Sviđa mi je gust i zdrav tepih te zdravo bilje.

Jurijs Jutjajevs.
14. Krokiroki – Nature dream (280l)

14. Krokiroki - Nature dream (280l)
The open space is very beautiful and try to add driftwood and stones in next layout!

Otvoreni prostor je odličan, pokušaj dodati drvo i kamenje u sljedećem postavu.

Dave Chow.

Visible wall in the background is a no no. Gaps in the carpet. I like the right hand side because of the strong growing ferns and plants.

Vidljiv zid u pozadini je zamjerka. Postoje praznine u tepihu. Sviđa mi se desna strana zbog zdravih i jakih bljaka.

Jurijs Jutjajevs.
15. Werther – Faust (95l)

15. Werther - Faust (95l)

The plants condition of the aquascape is very good and try to make a dynamic layout in next scape.

Stanje biljaka u aquascapeu je vrlo dobro. Pokušaj učiniti sljedeći scape dinamičnijim.

Dave Chow.

Overall appearance is fresh, the plants look like recently planted and not trimmed multiple times. The fish are hardly visible. I definitely like the triangular shape, which could be tilted more to one side to match golden ratio.

Ukupni dojam je osvježavajuć, biljke izgledaju kao da su nedavno zasađene te da nisu baš previše puta podrezane. Ribe su jedva vidljive. Definitivno mi se sviđa oblik trokuta, no i on bi se mogao malo pomaknuti na neku stranu da napravi zlatni rez.

Jurijs Jutjajevs.

 

16. Mrnja – Karneval (72l)

16. Mrnja - Karneval (72l)

The plants is growing in good condition, try to make a more dynamic layout next time.

Biljke rastu u dobrom stanju, pokušaj sljedeći put napraviti dinimičniji postav

Dave Chow.

Fish are blurry and midground planting is almost missing. Doesnt look dutch to me, for this reason I’m missing hardscape here. Has the effect of field in front of a wall because of weak midground. I like the strong red color plants.

Ribice su zamućene te fali biljaka srednjeg plana. Ne izgleda kao Duch akvarij, zbog toga mi fali hardskejpa u ovom postavu. Ostavlja se dojam polja ispred zida zbog nedostatka bilja srednjeg plana. Sviđa mi se jaka crvena boja bilja.

Jurijs Jutjajevs.

 

17. Biobiofizicar – Vriskic (6l)

17. Biobiofizicar - Vriskic (6l)
This is regret that this layout still not yet finish with planting otherwise it is a good rocks scape.

Šteta što ovaj postav nije završen sadnjom, inače je to dobar rock scape

Dave Chow.

Floating plant is distracting, different type of fish and dead snail in the foreground. Looks like a biotope. I like the arrangement of the rocks.

Plutajuće bilje odvraća pažnju, raznolike ribice i mrtav puž u prednjem planu. Izgleda kao biotop. Sviđa mi se raspored kamenja.

Jurijs Jutjajevs.

preuzeto s www.hraquascape.org

Odgovori

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.